Quản trị rủi ro tín dụng ở các ngân hàng thương mại

01/06/2019 (GMT+7)

ThS. Phạm Thị Hoàn

Trường Đại học Hải Phòng

Tóm tắt: Rủi ro tín dụng là khả năng xay ra tổn thất do khách hàng không trả hoặc trả không đầy đủ số tiền lãi và gốc phải trả theo hợp đồng tín dụng đã ký. Nó được biểu hiện thông qua việc khách hàng chậm trả nợ, trả nợ không đầy đủ hoặc không trả nợ khi đến hạn, gây ra những tổn thất về tài chính và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Số TC: 195 - tháng 5/2019

Trang: 52

Download